menu

Team

We tend to work with the greatest talents
Tatiana Murashchenko
Tatiana Murashchenko
CEO and Co-founder
Vlad Kytainyk
Vlad Kytainyk
CTO and Co-founder
Julia Stalnaya
Julia Stalnaya
VP of Solutions
Valia Voshchanaya
Valia Voshchanaya
Head of Partnership
Evgenia Kuzmenko
Evgenia Kuzmenko
Content Marketing Director
Vitaliy Lebedev
Vitaliy Lebedev
Customer Success Manager
Maryna Isaeva
Maryna Isaeva
Client Partner
Igor Golovko
Igor Golovko
Client Success Manager
Andrii Shevchenko
Andrii Shevchenko
Senior Developer
Stanislav Bytsko
Stanislav Bytsko
Lead Big Data Developer
Veronika Vorsul
Veronika Vorsul
Head of HR
Ludmila Nesvitiy
Ludmila Nesvitiy
QA Lead