menu

Team

We tend to work with the greatest talents
Tatiana Murashchenko
Tatiana Murashchenko
CEO and Co-founder
Vlad Kytainyk
Vlad Kytainyk
CTO and Co-founder
Julia Stalnaya
Julia Stalnaya
VP of Operations
Valia Voshchanaya
Valia Voshchanaya
VP of Partnership
Evgenia Kuzmenko
Evgenia Kuzmenko
Brand Manager
Vitaliy Lebedev
Vitaliy Lebedev
VP of Customer Success
Maryna Isaeva
Maryna Isaeva
Client Partner
Igor Golovko
Igor Golovko
Client Success Manager
Ivan Orlov
Ivan Orlov
Solution Architect